MivaStock | South End Gem Apartment

KS060910

KS060910

4th floor (left)

4th floor (left)

5

5

living room

living room

living room 2

living room 2

living room7

living room7

living room 4

living room 4

living room 3

living room 3

view from living room

view from living room

living room 5

living room 5

living room 6

living room 6

2nd bath

2nd bath

2nd bath / washer dryer

2nd bath / washer dryer

washer / dryer

washer / dryer

hallway to living room

hallway to living room

study/2nd bedroom

study/2nd bedroom

study/2nd bedroom

study/2nd bedroom

study/2nd bedroom2

study/2nd bedroom2

study/2nd bedroom

study/2nd bedroom

kitchen

kitchen